Ihmisten kokoisille ideoille!

 

 

Oulun Seudun Leader on Maa- ja Metsätalousministeriön ja kuntien rahoittama maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii seuraavien kuntien alueella: Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi

Etusivulle

OULUN SEUDUN LEADER RY:N SÄÄNNÖT

 

Oulun Seudun Leader y-tunnus 1724557-3


1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun Leader. Yhdistyksen kotipaikka on Ii. Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös muissa toiminta-alueen kunnissa Haukiputaalla, Kempeleessä, Kiimingissä, Oulussa, Pudasjärvellä, Muhoksella, Utajärvellä, Yli-Iissä ja Ylikiimingissä.

 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueen ihmisten omatoimista osaamista kehittämällä yleisiä edellytyksiä ihmisen taloudelliselle, sosiaaliselle ja henkiselle hyvinvoinnille ja toimia maaseudun elinvoimaisuuden edistämiseksi.

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys kokoaa, laatii ja toteuttaa maaseudun kehittämissuunnitelmia ja harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, koulutus- ja konsultointi sekä muuta samantapaista toimintaa.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää huvi-, juhla- ja muita samantapaisia yleisötilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia ja se voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3 § Jäsenet

 

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet yksityiset henkilöt, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt sekä kunnat, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

 

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

 

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Yhdistys ei peri erillistä liittymismaksua.

 

6 § Hallitus

 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut 9 tai 12 (yhdeksän tai kaksitoista) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitukseen on valittava tasapuolisesti jäseniä toiminta-alueen yhteisöjen ja yritysten, yksityisten henkilöiden sekä paikallisen julkisen sektorin piiristä. Yhdistyksen hallitus valitaan siten, että hallituksen jäsenet valitaan tasapuolisesti yhdistyksen toiminta-alueelta sekä mahdollisimman laajasti maaseudun kehittämistyössä mukana olevien toimintatahojen piiristä.

  

Varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on yhtämittaisesti enintään kuusi vuotta. Vuosittain 1/3 (kolmasosa) hallituksen jäsenistä on erovuoroisia. Kahden ensimmäisen kauden erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallituksen varsinaisen tai varajäsenen yhtämittaisen toimikauden kestettyä kuusi vuotta, kuuluu hän erovuoroisten joukkoon. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 1/2 (puolet) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään 1/2 (puolet) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7 § Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja toimihenkilöt

 

Yhdistyksen hallitus päättää tarvittaessa toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta. Toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt valitsee ja erottaa hallitus.

 

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin ja hallituksen valtuuttamana hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen nimenkirjoittamiseen oikeuttama henkilö yksin.

 

9 § Tilikausi ja tilintarkastus sekä tilintarkastaja

 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 (kaksi) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. Tilinpäätös käsitellään yhdistyksen vuosikokouksessa siten kuin sääntöjen 12 §:ssä on määrätty.

 

10 § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Vuosikokous pidetään vuorovuosin toimialueen kunnissa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

11 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

 

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 7 (seitsemän) vuorokautta ennen kokousta joko kirjeitse tai julkaistaan jäsenten keskuudessa laajasti leviävässä sanomalehdessä

 

12 § Yhdistyksen vuosikokous

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
8) päätetään hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavien palkkioiden määrästä, matkakustannusten korvausperiaatteista sekä tilintarkastajan palkkiosta
9) valitaan hallituksen 9 tai 12 (yhdeksän tai kaksitoista) varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
10) valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, joka nimeää varsinaisen tilintarkastajan sekä varatilintarkastajan
11) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään varat purkautumisesta päätöksen tekevän kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Facebook
Oulun Seudun Leader - Uutiset - RSS
Tulosta tämä sivu